Категорија: Пројекти

СПОРТ У БОРУ: ДВЕ СТРАНЕ МЕДАЉЕ

Бор: ‘’Стање физичке културе и спорта у основним школама’’(4)

’’Укупан број спортиста у бору креће се око 4.000 младих свих узрасних доби. У ову цифру нису урачунате школе које кроз разне спортске секције окупљају велики број деце школског узраста. У суштини, нисмо задовољни тим бројем укључиних у спорт. Мислимо да бољом организацијом и подршком локалне самоуправе  може бити већи број младих обухваћен кроз рекреативне спортске активности, а не такмичарски.’’

Колико Бор има спортских клубова по гранама спорта, а колико у истим гранама?

’’Сведоци смо да се све више појављују нови спортови којих у нашем граду до сада није било. Омладина почиње да се све више бави тим новим спортовима и оснивају се нови клубови. Новооснованим спортским организацијама морамо обезбедити минималне услове (сала или терен, реквизити, стручни рад…). У Бору тренутно постоје 65 спортских организација. У кошарци постоји пет (5) клубoва, рукомет три (3) женска клуба и један (1) мушки и један(1) сеоски (Брестовац), пливању три (3), карате три (3), одбојка три (3), тријатлон два ( 2), стрељаштво два (2), џудо два (2), тенис два  (2),  риболовачка  два (2), остало су :атлетски, гимнастички, боксерски, кикбокс, боди билдинг, скијашки клуб, ватерполо, куглашки, стонотениски, шах клуб, плесни клуб, Планинарски клуб ’’Дубашница’’, Планинарско екстремни клуб  Рокендајс, Соколско друштво, мали фудбал.

Фудбал на селу (шест клубoва) је заступљен осим у оним селима где не постоји инфраструктура. У граду постоје два фудбалска клуба (још један је сада основан и није у такмичењу-Фудбалски Клуб ’’Бор 1919’’)  и један је у стечају (’’Рудар’’).

Прочитајте више

ФИЗИЧКОМ АКТИВНОШЋУ ДО МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА ДЕЦЕ И ЦЕЛОКУПНЕ НАЦИЈЕ

Бор: ‘’Стање физичке културе и спорта у основним школама’’(3)

 

-Остваривање улоге свих јавних власти у развоју спорта принципијелно се постиже: обезбеђивањем спортских објеката; стварањем мреже спортских капацитета за садашње и будуће потребе; планирањем у новим урбаним срединама или обезбеђивањем у постојећим отворених простора, зелених површина са дрвећем, игралишта, водених површина и стаза за бицикле у циљу стимулације рекреативних активности; унапређивањем  учешћа у спортским активностима групација са ниским примањима кроз субвенције; охрабривање и подржавање већег учешћа у спортским активностима, старијих особа, жена, младих, хендикепираних, и то стављањем акцента на физичке активности, а не на техничке и такмичарске елементе спорта; едукацијом и рекламирањем спорта и осталих физичких активности и истицање њиховог позитивног деловање на здравље; обезбеђивањем да физичко образовање буде део свих наставних програма са акцентом на физичком и менталном здрављу ученика и физичку активност, а не на технички и такмичарски елемент-каже Станиша Аксић, секретар борског Савеза за спорт.

ШТА ЈЕ УЛОГА САВЕЗА ЗА СПОРТ?

Прочитајте више

“У ЗДРAВOM TEЛУ-ЗДРAВ ДУХ“

Бoр: “Стaњe физичкe културe и спoртa у oснoвним шкoлaмa“(2)

Скуштинa oпштинe Бoр je знaчajнo пoвeћaлa буџeтскa издвajaњa зa спoрт. Aли, увидoм у дoнeтa aктa, eвидeнтнo je дa скoрo сaв нoвaц oдлaзи нa пoдршку клубoвимa и њихoвoм oдржaњу и oпстaнку. Moтиви зa тo нajпрe лeжe у пoлитичкoм oпрeдeљeњу, кoje имa крaткoрoчнe и нaдaсвe пoгрeшнe eфeктe и мaргинaлизуje нajвeћи дeo млaдих.

Tрeбa бити oбjeктивaн и признaти дa сe вeћинa мeдиja уклoпилa у тaj трeнд и дa мaлу пaжњу пoсвeћуje мaсoвнoj физичкoj култури, кao нeзaoбилaзнoм фaктoру у рaзвиjaњу и oчувaњу физичкoг и мeнтaлнoг здрaвљa млaдих.

Oвo oтвaрa мнoгa aктуeлнa питaњa, oд кojих издвajaмo сaмo нeкa: Штa je сa oдржaвaњeм aтлeтских тaкмичeњa, крoсeвимa, шкoлским спoртским тaкмичeњимa(спoртскa субoтa), мeђушкoлским тaкмичeњимa, шкoлским oлимпиjaдaмa..? Зaштo je физичкo вaспитaњe кao нaстaвни прeдмeт изгубилo нeкaдa вeлику пoпулaрнoст кoд млaдих?

Прочитајте више

ПРИМАРНА ПОДРШКА МАСОВНОЈ ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ МЛАДИХ

Бор: ‘’Стање физичке културе и спорта у основним школама’’(1)

Према истраживању Факултета спорта и физичког васпитања,  “Само половина ученика основних школа се бави рекреацијом три пута недељно. Од ученика који се баве физичком активношћу, око 40 одсто њих то ради у спортским клубовима, што представља удар на родитељски буџет. Као главне разлоге небављења рекреативним вежбањем ученици су навели  непостојање навике, недостатак времена, недостатак финансијких средстава и непостојање услова за укључивање у неки облик вежбања у близини становања. Ово оставља значајне негативе последице по здравње нације, које се огледа у проблемима гојазности, равних табана, деформитета кичменог стуба и слично“.

Закон о локалној самоуправи(члан 19, став 16.) дефинише положај и улогу локалних самоуправа у облати физичке културе и спорта:  “Оснива установе и организације у области основног образовања.., примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите .., прати и обезбеђује њихово функционисање.“

Маниша Вукмировић, професор физичке културе, у ауторском тексту:“Настава физичког васпитања у нижим разредима основне школе“, поред  осталог отвара и следећа питања:

Прочитајте више