Категорија: Образовање

КAРИКA КOJA НEДOСTAJE

Zlatna-svadbaБOРСКИ OКРУГ-Oд пoписa дo пoписa, пoстojи oбиљe пoдaтaкa, стaтистичких и стручних eлaбoрaциja, aкциoних плaнoвa, стрaнaчких и прeдизбoрних дeклaрaциja нa тeму: млaди и њихoв пoлoжaj у нaшeм друштву. Ризикуjући дa нaм сe спoчитa дa “купуjeмo врeмe“ и oтaљaвaмo пoвeрeн пoсao, ипaк смaтрaмo дa je вaжнo рaзjaснити пaр тeмeљних дилeмa. Зaтo вaм стaвљaмo нa увид извoдe из “Прoгрaмa Сoциjaлистичкe пaртиje Србиje“. Рaди прoвeрe, мoжeтe пoглeдaти прoгрaмe вeћинe oстaлих стрaнaкa и видeћeтe дa нeмa суштинскe рaзликe: у свим прoгрaмимa су дeфинисaни прoблeми и зaцртaни циљeви, aли je “мaлчицe (или мaлчицe вишe), друкчиje у прaкси“.

Рeгиoнaлизaциja: “Aлoкaциja eкoнoмских рeсурсa кoja je искључивo вoђeнa слoбoдним дeлoвaњeм тржишнoг мeхaнизмa гeнeришe тeритoриjaлнe нejeднaкoсти. Нa дуги рoк тo узрoкуje нeрaвнoмeрaн рaспoрeд кaпитaлa и људи, кao и читaв низ eкoнoмских, сoциjaлних и пoлитичких прoблeмa.“… “Рeгиoнaлизaциja нoси пoтeнциjaлнe прeднoсти aртикулaциje пoсeбних интeрeсa, aлoкaциje рeсурсa, рaвнoмeрниjeг рaзвoja…“

Рaзвoj пoљoприврeдe и сeлa: “Сeлу je пoтрeбaн и рaзвoj мoдeрнe приврeднe, сaoбрaћajнe и друштвeнe инфрaструктурe. To je услoв дa сe сeлo рeхaбилитуje и дa сaчувa дeмoгрaфски пoтeнциjaл. Сa нoвoм и oбнoвљeнoм инфрaструктурoм, рурaлнa пoдручja пoстaћe aтрaктивнa и зa пojeдинe грaнe прeрaђивaчкe индустриje, услужних дeлaтнoсти, пoсeбнo зa туризaм. Услoви живoтa нa сeлу мoрajу сe вишe приближити услoвимa живoтa у урбaним срeдинaмa….“

Цео текст на сајту www.timocke.rs

’’Ћирилица“ против Марића

naslovna 0050Медијски завидно најављена трибина „Место телевизије у савременом медијском систему“ одржана је у уторак, 12. септембра, у Народној библиотеци у Бору. Од најављених учесника, најпре је медијски аналитичар Владан Радосављевић отказао учешће на трибини наводећи као разлог учешће уредника телевизије Хепи Миломира Марића на том скупу, а пред сам почетак трибине обелодањено је да ни Марић неће учествовати. Прочитајте више

УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ, 2016.

Борски округ: “Наша младост, туђа радост“ (9)

Bo01-OS-Dusan-Radovic-u-Boru-foto-D.StojanovicБОРСКИ ОКРУГ-’’Током 2016. године 125.682 лица променило је пребивалиште, односно трајно су се преселила из једног у друго место (насеље) Републике Србије. Просечна старост лица која су променила пребивалиште је 34,4 године (за мушкарце 34,8 година, а за жене 34,1 година).

Републички завод за статистику од 1998. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно). ’’

Цео текст на сајту www.timocke.rs

ДЕМОГРАФИЈА: КОРЕНИ И ГЕНЕЗА

Борски округ: “Наша младост, туђа радост“ (8)

mladiБОРСКИ ОКРУГ-Да је миграције и емиграције одувек било на овим балканским просторима потврђује и песма  “Остајте овђе“, коју је Алекса Шантић написао још 1896. године: “Остајте овђе!…Сунце туђег неба, неће вас гријат кô што ово грије; грки су тамо залогаји хљеба, гђе свога нема и гђе брата није…“.

Актуелни миграциони талас у Србији, па самим тим и у Тимочкој Крајини, везује са за почетак деведесетих година прошлог века и траје још увек. Ако почетак одласка претежно младог становништва карактерише “бежање“ од ратних сукоба и галопирајуће инфлације, садашњи мотиви одласка становништва из пасивних и рубних крајева Србије превасходно су економске природе, бесперспективност, незапосленост, оскудни образовни профили…

Републички завод за статистику је још 2010. године сачинио студију “Природно кретање становништва републике Србије“, која статистички обрађује период од 1961. до 2010. године.

Цео текст на сајту www.timocke.rs

Отворен IТ центар у Бору

DSC_0008Уз ромоћ  Министарства трговине, туризма и телекомуникација и подршке компаније Ракита, заједница у Бору добила је заједнички простор за рад (coworking) намењен предузетницима и фриленсерима (freelance) из Бора и околине који желе да развијају своје производе и услуге уз ромоћ информационо-комуникационих технологија. Четири борске организације: WebDan, БИТНО, Бор030 и Образовно креативни центар, направили су Центар који се налази у просторијама ОШ „Бранко Радичевић“ у ул. Николе Пашића бб у Бору. Прочитајте више

У току упис у предшколски програм

ljiljaОд 01. априла  почео је упис деце у припремни предшколски програм за 2016/2017. годину и трајаће до 15. маја. За упис у предшколски програм на списку је око 300 детета, рођених 2010 године.

Прочитајте више

Обука за ученике

DSC_3079Економско-трговинска школа у Бору, прва је образовна установа у Србији која је кренула са реализацијом обука за своје ученике. Светлана Радосављевић, директорка ЕТШ истиче да школа поседује седам верификација а да је за ученике одабрано пет програма. Прочитајте више

Како усвојити вештину комуницирања

Фељтон: психологија комуникације (6)

sunУ текстовима до сада говорили смо о асертивној комуникацији, њеном значају и нужности познавања овог начина комуникације. Асертивност је један од најефикаснијих начина остваривања својих циљева, остваривања себе и својих потенцијала, изражавања себе на прави начин – све то уз, као што смо више пута напоменули, поштовање циљева и личног изражавања других. Исто тако, помињали смо и неке конкретне технике и начине излажења на крај са специфичним ситуацијама приликом комуникације. Све то лепо (и лако) звучи на папиру, али како све то постићи у пракси? У овом тексту ћемо дати неке од смерница, указати на одређене моменте који су битни приликом усвајања асертивног начина комуницирања и пружити неки закључни оквир када је реч о формирању вештине асертивне комуникације.

Прочитајте више