Категорија: Млади

Зашто млади почињу да се дрогирају?

Naslovna _0016-Нажалост по Бор, на основу истраживања које су пре пар година спровели лекари из Психијатријске установе у Горњој Топоници код Ниша, иако се највећи број зависника налази у нишком округу, ако гледамо највећи број зависника у односу на број становника- Бор се налази на првом месту-казао је на данашњој трибини “Зашто млади почињу да се дрогирају“, одржаној у Бору, Александар Жугић, председник Организације за борбу против наркоманије “Излазак“, која се бави питањима наркоманије и која је настала на иницијативу бивших зависника. Прочитајте више

“ДРЖАВНИ НЕПРИЈАТЕЉ“ БРОЈ ЈЕДАН

Борски округ: “Наша младост, туђа радост“ (10)

foto-za-tekst-1БОРСКИ ОКРУГ- “Оно што се осећа у Тимочкој крајини  и у многим српским регионима јесте- депопулација. Демографски трендови, који су данас апсолутно проблем број један у Србији. Јер, ово што чујемо да нам пада незапосленост, то су само криве бројке и резултат тога што нам људи одлазе из руралних крајева у урбане центре и онда још горе, негде другде, у неку другу државу, у Европској унији или преко океана. А потенцијали за развој овде- огромни су.“

Са овом констатацијом, овако формулисаном, сложила би се већина председника општина у пасивним крајевима Србије, али већина то избегава јавно да каже.

Oвo je, дрaги нaши читaoци, цитaт изjaвe Кoлиндe Грaбaр-Китaрoвић, прeдсeдницe Рeпубликe Хрвaтскe, приликoм њeнe нeдaвнe вишeднeвнe пoсeтe Лици и тaмoшњим жупaниjaмa:

“Oнo штo сe oсeћa у Лици и у мнoгим хрвaтским жупaниjaмa jeстe- дeпoпулaциja. Дeмoгрaфски трeндoви, кojи су дaнaс aпсoлутнo прoблeм брoj jeдaн у Хрвaтскoj. Jeр, oвo штo чуjeмo дa нaм пaдa нeзaпoслeнoст, тo су сaмo кривe брojкe и рeзултaт тoгa штo нaм људи oдлaзe из рурaлних крajeвa у урбaнe цeнтрe и oндa joш гoрe, нeгдe другдe, у нeку другу држaву, у Eврoпскoj униjи или прeкo oкeaнa. A пoтeнциjaли зa рaзвoj oвдe- oгрoмни су“- кaзaлa je Китaрoвићeвa.

Нeдaвнo je и српски министaр зaдужeн зa рeгиoнaлни рaзвoj Mилaн Кркoбaбић, приликoм пoсeтe Бoрскoм oкругу, укaзao нa пoрaжaвajућу чињeницу, дa сe брoj стaнoвникa нa oвoj тeритoриjи смaњиo зa гoтoвo трeћину.

“To je дрaстичнo смaњeњe. Ta дeпoпулaциja и прaжњeњe, прeвaсхoднo сeлa, oд нaс трaжи дa дeфинишeмo нoву стрaтeгиjу рeгиoнaлнoг рaзвoja. Нaш кључни прoблeм улaскa у Eврoпу и ниje питaњe, jeр ми ћeмo ући у ту униjу. Mлaди људи сa oвих прoстoрa сигурнo oдлaзe у Eврoпу и нaпуштajу нaс. Oви стaриjи ћe биoлoшки нeстaти“- кaзao je министaр.

Зaтo je, смaтрa Кркoбaбић, примaрни циљ држaвe Србиje дa пoнoвo “уђe у Србиjу“ и њeнe дeмoгрaфски дeвaстирaнe дeлoвe, сa циљeм дa сe ствoрe aдeквaтни услoви, кaкo би млaди видeли oвдe свojу пeрспeктиву и oстaли, a oни кojи су oтишли пoжeлeли дa сe врaтe.

Цео текст на сајту www.timocke.rs

УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ, 2016.

Борски округ: “Наша младост, туђа радост“ (9)

Bo01-OS-Dusan-Radovic-u-Boru-foto-D.StojanovicБОРСКИ ОКРУГ-’’Током 2016. године 125.682 лица променило је пребивалиште, односно трајно су се преселила из једног у друго место (насеље) Републике Србије. Просечна старост лица која су променила пребивалиште је 34,4 године (за мушкарце 34,8 година, а за жене 34,1 година).

Републички завод за статистику од 1998. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно). ’’

Цео текст на сајту www.timocke.rs

ДЕМОГРАФИЈА: КОРЕНИ И ГЕНЕЗА

Борски округ: “Наша младост, туђа радост“ (8)

mladiБОРСКИ ОКРУГ-Да је миграције и емиграције одувек било на овим балканским просторима потврђује и песма  “Остајте овђе“, коју је Алекса Шантић написао још 1896. године: “Остајте овђе!…Сунце туђег неба, неће вас гријат кô што ово грије; грки су тамо залогаји хљеба, гђе свога нема и гђе брата није…“.

Актуелни миграциони талас у Србији, па самим тим и у Тимочкој Крајини, везује са за почетак деведесетих година прошлог века и траје још увек. Ако почетак одласка претежно младог становништва карактерише “бежање“ од ратних сукоба и галопирајуће инфлације, садашњи мотиви одласка становништва из пасивних и рубних крајева Србије превасходно су економске природе, бесперспективност, незапосленост, оскудни образовни профили…

Републички завод за статистику је још 2010. године сачинио студију “Природно кретање становништва републике Србије“, која статистички обрађује период од 1961. до 2010. године.

Цео текст на сајту www.timocke.rs

КО ЋЕ УГАСИТИ СВЕТЛО ?

Борски округ:“Наша младост- туђа радост“ (7)

napustena kucaСво, па и младо становништво се, деценијама уназад, сели из мањих, сеоских средина у најближе градске средине. Млади у потрази за послом и бољим образовањем  свој пут настављају даље:одлазе у веће центре, попут  Београда, Ниша и Новог Сада, а знатан део и у иностранство. Тако у већем делу Србије број становника рапидно опада, а, примера ради, у Београду се перманентно  повећава.

На бази статистичких демографских података, сликовито се може рећи да се од почетка деведесетих Србија, по броју становника, смањила за 3,22 Борска округа, а број становника у Београду повећао за цели Борски округ (еквивалент 2015. година).

Цео текст на сајту  www.timocke.rs

У СРБИЈИ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ

Борски округ: “Наша младост- туђа радост“ (6)

dan mladihВише од 60 одсто младих не зарађује, али упркос томе до радне књижице већина не би преко партије, показује истраживање Кровне организације младих Србије. Они који имају посао најчешће нису плаћени више од 30.000 динара месечно. Тек шест од 100 младих зарађује више од 50.000 динара. Међу младима 11 одсто су учлањени у неку странку, пет одсто су били у странци па су је напустили, три одсто планира да се учлани, а 72 одсто има веома негативан став према партијама.

Према доступним медијским написима, у Борском округу је само у општинама Неготин и Бор обележен међународни дан младих,12. август. Канцеларија за младе општине Неготин и Дом културе „Стеван Мокрањац“ су тим поводом организовали рок концерт, а у Бору је одржана трибина  “Стање и перспектива младих у Бору“, чији је циљ размена искустава волонтера из земље и иностранства. Трибина је окупила шест организација које раде са младима и за младе људе, а њих је поздравио председник Орштине Бор Александар Миликић, који је истакао да млади представљају будућност и сви заједно се морају инфилтрирати у систем друштва.

Цео текст на сајту  www.timocke.rs

КРКОБАБИЋ:СРБИЈА ГУБИ ДНЕВНО 97 ЉУДИ

Борски округ: “Наша младост-туђа радост“ (5)

Krkobabic u BoruМинистар задужен за регионални развој Милан Кркобабић најавио је након јулске посете Бору да ће Влада Србије до краја године издвојити 200 милиона динара за оснивање нових задруга и развој постојећих.

-Циљ наше посете Борском округу је поспешивање и развој задругарства у Србији, поготову у овом делу, у ове четири општине(Бор, Мајданпек, Неготин и Кладово). Други разлог је разговори о новом приступу регионалном развоју Републике Србије. Дошли смо да разговарамо са људима како би у наредној, 2018. години, у буџету Републике Србије обезбедили адекватна средства која би омогућила покретање регионалног развоја примереном времену у коме живимо. Велики је одлив становништва,а превасходно се ради о младом становништву.

Кркобабић је указао на поражавајућу чињеницу, да се број становника у Борском округу смањио за готово трећину.

Цео текст на сајту  www.timocke.rs

ОД СТАТИСТИКЕ ДО СТАТИСТИКЕ

Борски округ: “Наша младост-туђа радост“ (4)

Tehnicka-skola-u-Boru“26,9% испитаних сматра да је тренутно највећи проблем младих у Србији незапосленост и економска ситуација, док је 15,2% оних који највећим проблемом сматрају корупцију и криминал. Мањак могућности за младе у месту у ком живе као главни проблем је препознало 12,3%, а постојећи образовни систем и квалитет наставе је највећи проблем за 11,2% младих. Недостатак културних и спортских дешвања и мали утицај младих на дешавања у њиховом окружењу као проблем препознаје 8,9% и 8,7% младих. Недовољну безбедност наводи 8,2% а недовољну информисаност 7,9% младих. Поредећи резултате кроз три истраживачка таласа не примећују се карактеристична одступања.“

“18% младих је у браку, пре свега девојке, и становници Западне Србије и Шумадије, док број младих који су у браку расте са годинама старости. Према мишљењу 70% испитаника, садашњи услови живота не омогућавају заснивање породице и овај став заступљенији је код становника из региона Београд и Јужна и Западна Србија, док са порастом година старости расте број младих који деле овај став. Поредећи резултате са резултатима из 2015. године примећује се да је у овом истраживачком таласу нешто већи број младих који су у браку, али и да се повећао број младих који сматрају да им садашњи услови живота не омогућавају заснивање породице.“

Цео текст на сајту  www.timocke.rs

Real Time Analytics