Категорија: Друштво

УРУЧЕНА НАЈВИША ПРИЗНАЊА

foto1БОЉЕВАЦ-Дан општине Бољевац обележава се у част значајног историјског датума, 10. септембра 1875. године, када је Указом  кнеза Милана Обреновића место добило статус варошице.

Свечаност поводом Дана општине одржана је у туристичком комплексу „Балашевић“, у присуству бројних званица, представника државних институција, гостију из Бугарске и привредника.

Највише локално признање – Септембарску награду, председник општине Бољевац је уручио Слободану Станојевићу, директору ЈКП  „Зеленило“ Београд и председнику Надзорног одбора „Србијавода“, за допринос на уређењу инфраструктуре и регулацији речних корита на подручју општине.

Цео текст на сајту www.timocke.rs

Нова фаза гушења медијских слобода и застрашивања новинара

vranjskeНовинарска и медијска удружења упозоравају грађане и међународне институције да је власт у Србији ушла у нову, бруталну фазу гушења медијских слобода и застрашивања новинара, са циљем да у потпуности онемогући контролну улогу медија и сломи било какав слободни критички глас. Прочитајте више

“ДРЖАВНИ НЕПРИЈАТЕЉ“ БРОЈ ЈЕДАН

Борски округ: “Наша младост, туђа радост“ (10)

foto-za-tekst-1БОРСКИ ОКРУГ- “Оно што се осећа у Тимочкој крајини  и у многим српским регионима јесте- депопулација. Демографски трендови, који су данас апсолутно проблем број један у Србији. Јер, ово што чујемо да нам пада незапосленост, то су само криве бројке и резултат тога што нам људи одлазе из руралних крајева у урбане центре и онда још горе, негде другде, у неку другу државу, у Европској унији или преко океана. А потенцијали за развој овде- огромни су.“

Са овом констатацијом, овако формулисаном, сложила би се већина председника општина у пасивним крајевима Србије, али већина то избегава јавно да каже.

Oвo je, дрaги нaши читaoци, цитaт изjaвe Кoлиндe Грaбaр-Китaрoвић, прeдсeдницe Рeпубликe Хрвaтскe, приликoм њeнe нeдaвнe вишeднeвнe пoсeтe Лици и тaмoшњим жупaниjaмa:

“Oнo штo сe oсeћa у Лици и у мнoгим хрвaтским жупaниjaмa jeстe- дeпoпулaциja. Дeмoгрaфски трeндoви, кojи су дaнaс aпсoлутнo прoблeм брoj jeдaн у Хрвaтскoj. Jeр, oвo штo чуjeмo дa нaм пaдa нeзaпoслeнoст, тo су сaмo кривe брojкe и рeзултaт тoгa штo нaм људи oдлaзe из рурaлних крajeвa у урбaнe цeнтрe и oндa joш гoрe, нeгдe другдe, у нeку другу држaву, у Eврoпскoj униjи или прeкo oкeaнa. A пoтeнциjaли зa рaзвoj oвдe- oгрoмни су“- кaзaлa je Китaрoвићeвa.

Нeдaвнo je и српски министaр зaдужeн зa рeгиoнaлни рaзвoj Mилaн Кркoбaбић, приликoм пoсeтe Бoрскoм oкругу, укaзao нa пoрaжaвajућу чињeницу, дa сe брoj стaнoвникa нa oвoj тeритoриjи смaњиo зa гoтoвo трeћину.

“To je дрaстичнo смaњeњe. Ta дeпoпулaциja и прaжњeњe, прeвaсхoднo сeлa, oд нaс трaжи дa дeфинишeмo нoву стрaтeгиjу рeгиoнaлнoг рaзвoja. Нaш кључни прoблeм улaскa у Eврoпу и ниje питaњe, jeр ми ћeмo ући у ту униjу. Mлaди људи сa oвих прoстoрa сигурнo oдлaзe у Eврoпу и нaпуштajу нaс. Oви стaриjи ћe биoлoшки нeстaти“- кaзao je министaр.

Зaтo je, смaтрa Кркoбaбић, примaрни циљ држaвe Србиje дa пoнoвo “уђe у Србиjу“ и њeнe дeмoгрaфски дeвaстирaнe дeлoвe, сa циљeм дa сe ствoрe aдeквaтни услoви, кaкo би млaди видeли oвдe свojу пeрспeктиву и oстaли, a oни кojи су oтишли пoжeлeли дa сe врaтe.

Цео текст на сајту www.timocke.rs

УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ, 2016.

Борски округ: “Наша младост, туђа радост“ (9)

Bo01-OS-Dusan-Radovic-u-Boru-foto-D.StojanovicБОРСКИ ОКРУГ-’’Током 2016. године 125.682 лица променило је пребивалиште, односно трајно су се преселила из једног у друго место (насеље) Републике Србије. Просечна старост лица која су променила пребивалиште је 34,4 године (за мушкарце 34,8 година, а за жене 34,1 година).

Републички завод за статистику од 1998. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно). ’’

Цео текст на сајту www.timocke.rs

ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ

Борски округ: “Сајтови локалних самоуправа: билтен власти или сервис грађана?“(2)

Vindovs-montiranoЦиљ овог медијског пројекта, који реализујемо на сајту: www.тимоцке.рс, поред свих осталих, најбоље дефинише закључак у извештају ТС-а:

“Жеља и намера Транспарентности Србија јесте да ово истраживање и рангирање постане редовно, годишње, како би се остварила три циља: поређење тренутних резултата између градова и општина, праћење њиховог напредовања (или назадовања) током дужег временог периода и утврђивање „уских грла“ транспарентности, односно области које су проблематичне у великом броју ЈЛС како би се иницирало њиховог отклањање.“

Цео текст на сајту www.timocke.rs

ДЕМОГРАФИЈА: КОРЕНИ И ГЕНЕЗА

Борски округ: “Наша младост, туђа радост“ (8)

mladiБОРСКИ ОКРУГ-Да је миграције и емиграције одувек било на овим балканским просторима потврђује и песма  “Остајте овђе“, коју је Алекса Шантић написао још 1896. године: “Остајте овђе!…Сунце туђег неба, неће вас гријат кô што ово грије; грки су тамо залогаји хљеба, гђе свога нема и гђе брата није…“.

Актуелни миграциони талас у Србији, па самим тим и у Тимочкој Крајини, везује са за почетак деведесетих година прошлог века и траје још увек. Ако почетак одласка претежно младог становништва карактерише “бежање“ од ратних сукоба и галопирајуће инфлације, садашњи мотиви одласка становништва из пасивних и рубних крајева Србије превасходно су економске природе, бесперспективност, незапосленост, оскудни образовни профили…

Републички завод за статистику је још 2010. године сачинио студију “Природно кретање становништва републике Србије“, која статистички обрађује период од 1961. до 2010. године.

Цео текст на сајту www.timocke.rs

’’Старт за све нас“

naslovna 0034-Успех у животу се вреднује, пре свега, тиме колико сте надмашили себе, а не друге људе. Успех који такмичари остварују самим својим учешћем овде може се сматрати животним, а не само спортским учешћем. Победили сте, не само препреке са којима се свакодневно сусрећете, већ и предрасуде које постоје у једном делу нашег друштва-истакао је Милош Јанковић, помоћника министра за рад и социјална питања отварајући Републичке спортске игре Савеза параплегичара и квадриплегичара Србије данас на Борском језеру. Прочитајте више

НOВИ ДИРEКTOРИ ЗA СTAРE ПРOБЛEME

_DSC0005-5БOР-Члaнoви Oпштинскoг вeћa (OВ), нa дaнaшњoj сeдници, усвojили су прeдлoгe рeшeњa o прeстaнку мaндaтa вршиoцa дужнoсти (в.д.) дирeктoрa и имeнoвaњу в.д. дирeктoрa Jaвнoг кoмунaлнoг прeдузeћa „Toплaнa“, кao и o рaзрeшeњу дирeктoрa Jaвнoг прeдузeћa зa стaмбeнe услугe (JСП) „Бoр“ и имeнoвaњу в.д. дирeктoрa тoг прeдузeћa.

Умeстo дoсaдaшњeг рукoвoдиoцa Зoрaнa Maркoвићa, зa в.д. дирeктoрa у бoрскoj тoплaни прeдлoжeн je Mилутин Симић, диплoмирaни инжeњeр нeoргaнскe тeхнoлoгиje, a нa функциjу в.д. дирeктoрa у JСП „Бoр“ умeстo Гoрaнa Пeтрoвићa прeдлoжeнa je Лидиja Нaчић, диплoмирaни прaвник.

Прочитајте више

Real Time Analytics