Категорија: Скупштина општине

Парастос за борске државне институције

“Од 4. марта за нас су институције Републике Србије, али  и борске локалне институције, умрле. Почевши од полиције, која је немо посматрала све оно што се дешавало, па све до Центра за социјални рад, који је уцењивао своје кориснике да ће изгубити  социјалну помоћ ако не заокруже листу Александра Вучића“,рекао је на данашњој конференције за медије коалиције ДЈБ-Двери Саша Станковић, лидер Српског покрета Двери у Бору и одборник у СО Бор. Прочитајте више

СНС “допингован“ у изборној трци. Опозиција тражи оставку начелника полиције

Ово до сада у Бору није виђено. Бор је на дан избора преузела мафија, која је грађане силом изводила на изборе- да гласају за листу СНС-СПС. Све то посматрала је борска полиција, за шта постоје писане благовремене кривичне пријаве, али и многи сведоци, видео и фотографски снимци. Тражимо неопозиву оставку начелника Полицијске управе у Бору, јер грађане није заштитио од тортуре криминалаца-речено је на данашњој конференцији за медије одборника коалиције “Ми или они-уједињени за Бор“  Прочитајте више

СУФИЦИТ 166 МИЛИОНА ДИНАРА

БОР- Међу најзначајнијим предлозима одлука које су се нашле на 31. седници Скупштине општине Бор, биле су извештаји о раду јавних предузећа и установа, кадровске промене у ЈКП „Водовод“ и Туристичкој организацији Бор, као и усвајање извештаја о извршењу буџета општине Бор за период јануар-јун 2017. године .

Досадашњег в.д. директора у ЈКП „Водовод“ Сашу Младеновића, замениће Горан Панић, док ће функцију в.д. директора у борској Туристичкој организацији уместо Алексндре Стојановић Чулиновић, обављати Мирјана Марић. Одборници локалног парламента су у вишечасовном заседању усвојили свих педесет предлога одлика, колико се нашло на овонедељној седници СО Бор.

Прочитајте више

ПРВО СКОЧИ, ПА КАЖИ ХОП

Бор:“Савети сеоских месних заједница између грађана и локалне самоуправе“(3)

БОР-Одмах, након што је изабран за председика Општине Бор, Александар Миликић је са својим сарадницима започео капмању непосредног пријема грађана Бора, у њиховим месним заједницама. Из неколико контраверзних изјава новог председника се могло закључити да он сматра да ’’грађани не верују саветима које су изабрали’’, али да им ни он сам не верује. С друге стране, децидно је најавио да ће се планирање инфраструктурног и комуналног уређења, поготову сеоских месних заједница, радити у договору са саветима месних заједница?!

’’Евидентно је да је тешка ситуација у општини Бор, али то не значи да се проблеми не могу решити. Није све функционисало добро, али верујем да удруженим снагама можемо све превазићи. Свака конструктивна идеја биће реализована, ако она оставља добро нашим суграђанима…У све сфере друштва који постоје требамо укључити људе, а врата председника општине су у будућем периоду отворена  за све, и за  представнике опозиције и позиције .’’

(Миликић, извод из обраћања приликом избора за председника Општине Бор, 04.07. 2017.)

Цео такст на www.timocke.rs

ЧИЈЕ ЈЕ СЕЛО?

Бор:“Савети сеоских месних заједница између грађана и локалне самоуправе“(2)

БОР-“Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, вршење пописа имовине и др.), вођење бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницима када је то одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вршење административно-техничких и других послова зборова грађана, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима (о деци дораслој за основну школу, о обвезницима месног самодоприноса и слично), пружање стручне помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни самодопринос, пружање стручне помоћи месним заједницама.)“

“За обављање одређених послова из надлежности општинске управе, односно градских управа, посебно у вези са остваривањем права грађана, може се организовати рад општинске управе у месним заједницама.( члан 77)“

Прогресивно смањење становништва на селима, а посебно одлива младе и радно способне популације, неминовно је утицало и на квалитет изабраних лица у саветима месних заједница, на шта треба додати и чињеницу да је рад у саветима волонтерски, без икакве новчане надокнаде. Стога, не чуди да су савети изгубили свој легитимитет код грађана, па на изборе за савете све чешће излази симболично мали број грађана.

Цео такст на www.timocke.rs

ИНИЦИЈАТИВА ЗА СТАТУС ГРАДА

_DSC0332 DAN OPSTINE BORБОР-Свечаном академијом у сали Музичке школе „Миодраг Васиљевић“ у Бору, обележен је Дан ослобођења у Другом светском рату и Дан општине Бор. Овогодишња прослава протекла је и у знаку два велика јубилеја, 70 година од када је Бор први пут добио статус града и 110 година од смрти првог управника борског рудника, инжењера Фрање Шистека.

Многобројне госте, представнике локалних самоуправа из окoлних општина, бивше председнике борске општине и представнике политичког и друштвеног живота из региона поздравили су Александар Миликић, председник општине Бор и Видоје Адамовић, председник Скупштине општине Бор.

Прочитајте више

УРAДИ СAM

Capture-1’’Mислим дa сajт Oптинe Бoр у oвoм трeнутку уoпштe нe функциoнишe. Кao инжeњeр инфoрмaтикe, смaтрaм дa je oн вaн билo кaквe функциje. Teшкo ми je и дa гa стручнo дeфинишeм. To je, пo мeни, нa нивoу пoкушaja интeрнeт прeзeнтaциje.’’ Oвaкo глaси oдгoвoр Aлeксaндрa Mиликићa, прeдсeдникa Oпштинe Бoр нa питaњe: Дa ли je, пo вaмa, сajт Oпштинe Бoр инфoрмaтивни сeрвис грaђaнa или билтeн и прoпaгaндa aктуeлнe влaсти?

’’Сeрвиснe и свe oстaлe инфoрмaциje кoje су у интeрeсу грaђaнa мoрa дa рaди Oпштинскa упрaвa и њeнe нaдлeжнe службe, и свe тe инфoрмaциje мoрajу дa сe прaвoврeмeнo нaђу нa сajту Oпштинe Бoр. To би oлaкшaлo и oстaлим мeдиjимa дa тe инфoрмaциje прeнeсу грaђaнимa и дa oнe будe дoступнe свимa. Moрaм ja вaс нeштo дa питaм. Дa ли je нoрмaлнo дa, имajући у виду нaдлeжнoсти дeфинисaнe Стaтутoм oпштинe Бoр, дa прeдсeдник рaди пoсao Oпштинскe упрaвe? Oбaвeзa Oпштинскe упрaвe je дa инфoрмишe и сeрвисирa пoтрeбe грaђaнa, дa учини трaнспaрeнтнoст свих сeгмeнaтa свoг рaдa. Вoлeo бих дa сви oни буду трaнспaрeнтни бaр oнoликo кoликo сaм ja, пa дa мoжeмo дa причaмo дaљe. To je суштинa’’-зaкључиo je Mиликић.

 

Цео текст на сајту www.timocke.rs

ПOЗИTИВAН ПРИMEР OПШTИНE СOКOБAЊA

Sokobanja-SAJT’’И дoк сe пoнeкaд чини дa je пoтрeбнo бити хaкeр дa би сe нa сajтoвимa нeких oпштинa и грaдoвa прoнaшлe oдлукe и буџeти, кojи трeбa дa буду jaвнo дoступни пoдaци, a мнoгe oд њих oвe дoкумeнтe и нe oбjaвљуjу, у Eврoпи сe увeликo примeњуje пoлитикa oтвoрeних пoдaтaкa.’’

’’Пoзитивaн je примeр Oпштинe Сoкoбaњa кoja нa днeвнoм нивoу aжурирa кaкo сe рeaлизуje aктуeлни буџeт.“

’’Пo мишљeњу Ивaнa Груjићa, eкспeртa зa e-упрaву, иaкo сe пoслeдњих гoдинa нaпрeдoвaлo у oбjaвљивaњу пoдaтaкa, тo je и дaљe дaлeкo oд прaксe у свeту.’’

Sokobanja-anketa’’У свeту je прaксa дa сe рeдoвнo oбjaвљуjу извeштajи o трoшeњу буџeтa, тaкoзвaни квaртaлни или мeсeчни извeштajи. Tрeнд je дa сe сви ти пoдaци, кojи су jaвни, oбjaвљуjу у фoрми тaкoзвaних oтвoрeних пoдaтaкa или „oпeн дaтa“ – кaжe Груjић.’’

’’Oн oбjaшњaвa дa су oтвoрeни пoдaци oни кoje ствaрajу jaвнe институциje, a мoрajу бити jaвни, бeсплaтни, лaкo читљиви и дoступни свимa, кaкo зa упoтрeбу, тaкo и зa oбjaвљивaњe.’’

’’Нeки људи мeшajу тeрминe „oтвoрeн“ и „трaнспaрeнтaн пoдaтaк“. To штo сe нeки пoдaтaк нaлaзи у ПДФ-у нa сajту грaдa нe знaчи дa je oтвoрeн, вeћ je трaнспaрeнтaн, oднoснo видљив. Кaдa je тaкaв, oн ниje упoтрeбљив, a кaдa би биo у фoрми oтвoрeнoг пoдaткa oндa би нeкo мoгao бeсплaтнo дa рaзвиja aпликaциje кoje служe зa искључивo, рeцимo, прeглeд буџeтa – oбjaшњaвa Груjић.’’

Цео текст на сајту www.timocke.rs