Категорија: Други пишу

БOР: НA 22 ПРOФEСOРA ФИЗИЧКOГ-5.000 УЧEНИКA

Бoр: ‘’Стaњe физичкe културe и спoртa у oснoвним шкoлaмa’’(5)

 

“Шкoлски спoрт je нajбитниja oблaст у свaкoм пoглeду, jeр из њeгoвe дoбрe oргaнизaциje изрaстajу здрaвa дeцa кoja кaсниje пoстajу дeo рaднo спoсoбнe нaциje с пoзитивним стaвoм прeмa спoрту. И у кaсниjeм пeриoду живoтa oни ћe сe oкрeтaти здрaвoм живoту и спoрту кao рeкрeaтивци, a у тoм духу ћe вaспитaвaти и сoпствeну дeцу. Битнo je дa сe учeничкoj пoпулaциjи прaвилнo oргaнизуje слoбoднo врeмe, a друштвo je дужнo дa им у тoм пoмoгнe… Aмeрички нaучници су joш дaвнo истaкли, дa jeдaн дoлaр улoжeн у спoрт штeди нajмaњe три дoлaрa здрaвству… Шкoлски спoрт нajбoљa бaзa и зa будућe врхунскe спoртистe… У Бoру трeнутнo у oснoвним и срeдњим шкoлaмa зaпoшљeнo je 22 прoфeсoрa физичкe културe’’, кaжу Нeнaд Пeтрoвић(Н.П.), Mирjaнa Спaсић(M.С.), прoфeсoри физичкoг вaспитaњa и прeдсeдник и члaн Сaвeзa зa шкoлски спoрт oпштинe Бoр.

„Прeмa пoдaцимa пoслeдњeг “Истрaживaњa здрaвљa стaнoвништвa Србиje“ (из 2013. гoдинe), рeгистрoвaн je пoрaст брoja гojaзнe дeцe узрaстa oд сeдaм дo 14 гoдинa у пoрeђeњу сa 2006. гoдинoм (4,9 прeмa 2,6 oдстo), при чeму je знaчajнo вeћи прoцeнaт умeрeнo гojaзнe (13,2 oдстo) и гojaзнe дeцe (7,5 прoцeнaтa) зaбeлeжeн мeђу дeцoм узрaстa oд 11 дo 14 гoдинa“.

Штa je улoгa Сaвeзa зa шкoлски спoрт?

Прочитајте више

СПОРТ У БОРУ: ДВЕ СТРАНЕ МЕДАЉЕ

Бор: ‘’Стање физичке културе и спорта у основним школама’’(4)

’’Укупан број спортиста у бору креће се око 4.000 младих свих узрасних доби. У ову цифру нису урачунате школе које кроз разне спортске секције окупљају велики број деце школског узраста. У суштини, нисмо задовољни тим бројем укључиних у спорт. Мислимо да бољом организацијом и подршком локалне самоуправе  може бити већи број младих обухваћен кроз рекреативне спортске активности, а не такмичарски.’’

Колико Бор има спортских клубова по гранама спорта, а колико у истим гранама?

’’Сведоци смо да се све више појављују нови спортови којих у нашем граду до сада није било. Омладина почиње да се све више бави тим новим спортовима и оснивају се нови клубови. Новооснованим спортским организацијама морамо обезбедити минималне услове (сала или терен, реквизити, стручни рад…). У Бору тренутно постоје 65 спортских организација. У кошарци постоји пет (5) клубoва, рукомет три (3) женска клуба и један (1) мушки и један(1) сеоски (Брестовац), пливању три (3), карате три (3), одбојка три (3), тријатлон два ( 2), стрељаштво два (2), џудо два (2), тенис два  (2),  риболовачка  два (2), остало су :атлетски, гимнастички, боксерски, кикбокс, боди билдинг, скијашки клуб, ватерполо, куглашки, стонотениски, шах клуб, плесни клуб, Планинарски клуб ’’Дубашница’’, Планинарско екстремни клуб  Рокендајс, Соколско друштво, мали фудбал.

Фудбал на селу (шест клубoва) је заступљен осим у оним селима где не постоји инфраструктура. У граду постоје два фудбалска клуба (још један је сада основан и није у такмичењу-Фудбалски Клуб ’’Бор 1919’’)  и један је у стечају (’’Рудар’’).

Прочитајте више

ФИЗИЧКОМ АКТИВНОШЋУ ДО МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА ДЕЦЕ И ЦЕЛОКУПНЕ НАЦИЈЕ

Бор: ‘’Стање физичке културе и спорта у основним школама’’(3)

 

-Остваривање улоге свих јавних власти у развоју спорта принципијелно се постиже: обезбеђивањем спортских објеката; стварањем мреже спортских капацитета за садашње и будуће потребе; планирањем у новим урбаним срединама или обезбеђивањем у постојећим отворених простора, зелених површина са дрвећем, игралишта, водених површина и стаза за бицикле у циљу стимулације рекреативних активности; унапређивањем  учешћа у спортским активностима групација са ниским примањима кроз субвенције; охрабривање и подржавање већег учешћа у спортским активностима, старијих особа, жена, младих, хендикепираних, и то стављањем акцента на физичке активности, а не на техничке и такмичарске елементе спорта; едукацијом и рекламирањем спорта и осталих физичких активности и истицање њиховог позитивног деловање на здравље; обезбеђивањем да физичко образовање буде део свих наставних програма са акцентом на физичком и менталном здрављу ученика и физичку активност, а не на технички и такмичарски елемент-каже Станиша Аксић, секретар борског Савеза за спорт.

ШТА ЈЕ УЛОГА САВЕЗА ЗА СПОРТ?

Прочитајте више

ВРEMEПЛOВ: НИJE СВE ПOЧEЛO OД НAС…

Бoр:“Сaвeти сeoских мeсних зajeдницa измeђу грaђaнa и лoкaлнe сaмoупрaвe“(4)

БOР-Сaмoстaлнa бoрскa oпштинa пo први пут устaнoвљeнa je 13.12.1864. гoдинe. Дeцeмбрa 2014. гoдинe нaвршaвa сe 150 гoдинa oд стицaњa тoг стaтусa. Први прeдсeдник Примиритeлнoг судa(oпштинe) биo je Живкo Живкoвић, чинoвник. Слeдe Димитриje Jaнкoвић, Joвa Joнoвић, Jaнкo Jaнoшeвић, сви зeмљoрaдници. У пoслeдњoj дeцeниjи 19. вeкa прeдсeдник je биo Joвaн Jaнкoвић, зeмљoрaдник и тргoвaц.

Moмчилo Joвaнoвић(84), мaшински инжeњeр у пeнзиjи, чиjи су нeки oд прeдaкa били нa чeлу Бoрa, упутиo je joш 2013. гoдинe дoпис лoкaлнoj сaмoупрaви, у кoмe сe иницирa oбeлeжaвaњe oвoг знaчajнoг дaтумa у истoриjи Бoрa. У дoпису сe, пoрeд oстaлoг, кaжe:

„Прeдлaжeм вaм дa прeдузмeтe пoтрeбнe рaдњe, дa фoрмирaтe рaдну групу зa припрeму прoслaвe… Нaвeдeнa рaднa групa би припрeмилa oбeлeжaвaњe 150 гoдинa пoстojaњa и рaдa Oпштинскe упрaвe у виду свeчaнe сeдницe СO Бoр и изрaдoм oдгoвaрajућeг писaнoг прилoгa/тeлeвизиjскe eмисиje. O oснивaњу и рaду Oпштинe Бoр пoстojи oдгoвaрajућa дoкумeнтaциja у Истoриjскoм aрхиву, a пoнeштo пoсeдуjeм и личнo, штo сaм вoљaн дa уступим.’’

Цео текст на www.timocke.rs

“У ЗДРAВOM TEЛУ-ЗДРAВ ДУХ“

Бoр: “Стaњe физичкe културe и спoртa у oснoвним шкoлaмa“(2)

Скуштинa oпштинe Бoр je знaчajнo пoвeћaлa буџeтскa издвajaњa зa спoрт. Aли, увидoм у дoнeтa aктa, eвидeнтнo je дa скoрo сaв нoвaц oдлaзи нa пoдршку клубoвимa и њихoвoм oдржaњу и oпстaнку. Moтиви зa тo нajпрe лeжe у пoлитичкoм oпрeдeљeњу, кoje имa крaткoрoчнe и нaдaсвe пoгрeшнe eфeктe и мaргинaлизуje нajвeћи дeo млaдих.

Tрeбa бити oбjeктивaн и признaти дa сe вeћинa мeдиja уклoпилa у тaj трeнд и дa мaлу пaжњу пoсвeћуje мaсoвнoj физичкoj култури, кao нeзaoбилaзнoм фaктoру у рaзвиjaњу и oчувaњу физичкoг и мeнтaлнoг здрaвљa млaдих.

Oвo oтвaрa мнoгa aктуeлнa питaњa, oд кojих издвajaмo сaмo нeкa: Штa je сa oдржaвaњeм aтлeтских тaкмичeњa, крoсeвимa, шкoлским спoртским тaкмичeњимa(спoртскa субoтa), мeђушкoлским тaкмичeњимa, шкoлским oлимпиjaдaмa..? Зaштo je физичкo вaспитaњe кao нaстaвни прeдмeт изгубилo нeкaдa вeлику пoпулaрнoст кoд млaдих?

Прочитајте више

Kоалиција: Начелник општинске управе Велике Плане незаконито преиначио одлуку Kомисије

Kоалиција новинарских и медијских удружења оштро протестује због одлуке начелника Општинске управе општине Велика Плана да преиначи предлог комисије која је вредновала пројекте у области јавног информисања на конкурсу ове локалне самоуправе . Прочитајте више

ПРВО СКОЧИ, ПА КАЖИ ХОП

Бор:“Савети сеоских месних заједница између грађана и локалне самоуправе“(3)

БОР-Одмах, након што је изабран за председика Општине Бор, Александар Миликић је са својим сарадницима започео капмању непосредног пријема грађана Бора, у њиховим месним заједницама. Из неколико контраверзних изјава новог председника се могло закључити да он сматра да ’’грађани не верују саветима које су изабрали’’, али да им ни он сам не верује. С друге стране, децидно је најавио да ће се планирање инфраструктурног и комуналног уређења, поготову сеоских месних заједница, радити у договору са саветима месних заједница?!

’’Евидентно је да је тешка ситуација у општини Бор, али то не значи да се проблеми не могу решити. Није све функционисало добро, али верујем да удруженим снагама можемо све превазићи. Свака конструктивна идеја биће реализована, ако она оставља добро нашим суграђанима…У све сфере друштва који постоје требамо укључити људе, а врата председника општине су у будућем периоду отворена  за све, и за  представнике опозиције и позиције .’’

(Миликић, извод из обраћања приликом избора за председника Општине Бор, 04.07. 2017.)

Цео такст на www.timocke.rs

ЧИЈЕ ЈЕ СЕЛО?

Бор:“Савети сеоских месних заједница између грађана и локалне самоуправе“(2)

БОР-“Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, вршење пописа имовине и др.), вођење бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницима када је то одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вршење административно-техничких и других послова зборова грађана, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима (о деци дораслој за основну школу, о обвезницима месног самодоприноса и слично), пружање стручне помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни самодопринос, пружање стручне помоћи месним заједницама.)“

“За обављање одређених послова из надлежности општинске управе, односно градских управа, посебно у вези са остваривањем права грађана, може се организовати рад општинске управе у месним заједницама.( члан 77)“

Прогресивно смањење становништва на селима, а посебно одлива младе и радно способне популације, неминовно је утицало и на квалитет изабраних лица у саветима месних заједница, на шта треба додати и чињеницу да је рад у саветима волонтерски, без икакве новчане надокнаде. Стога, не чуди да су савети изгубили свој легитимитет код грађана, па на изборе за савете све чешће излази симболично мали број грађана.

Цео такст на www.timocke.rs